សួស្ដីប្រីយ៍មិត្តទាំងអស់!

សួស្ដីប្រីយ៍មិត្តទាំងអស់!
យើងបែកគ្នាយ៉ាងយូរសែនយូរ
នោះក៏ព្រោះតែមកពីវេបសាយយើង
មានបញ្ហា Hosting តែពេលនេះ យើងបាន
បង្ហោះវាឡើងវិញហើយ។ សង្ឃឹមថា អ្វីដែលមាន
នៅលើវេបសាយនេះ អាចជាជំនួយដល់មិត្តយើង
ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានានាទាក់ទងនឹងទូរស័ព្ទ។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *